Innogreen is lid van

wilde weelde logo.jpg


webshop knop.png

Online bestellen

Professionals kunnen 

de producten online bestellen.

Vraag uw inlog code aan

via info@innogreen.nl

 

Particulieren verwijzen

wij voor onze producten

naar Tuinkenner.nl

tuinkenner logo.jpg

 

 

 

 


Akkerbouw

Akkerbouw, een markt vol kansen     onze producten klik hier

Deze bedrijfstak kent in Nederland ruim 46.500 bedrijven. Op ruim 10.000 bedrijven is akkerbouw de belangrijkste bron van inkomsten. In totaal is het akkerbouwareaal in Nederland bijna 814.000 hectare, waaronder bijna 217.000 hectare maïsteelt.

Toekomst:

akkerbouw start.jpg

Een uitstekende productkwaliteit en een transparante wijze van produceren is noodzakelijk om te voldoen aan de wens van de consument. Een veel sterkere band met alle ketenpartijen is noodzakelijk om de primaire sector (de akkerbouwers) voldoende invloed te geven op de ontwikkelingen in de markt. Nieuwe afspraken tussen leveranciers en afnemers over de eisen van product en productiewijze zullen leiden tot maximaal draagvlak bij alle partijen.

Registratie en certificering zullen een centrale rol te spelen in het toekomstige beleid. Dit past bij de individuele verantwoordelijkheid die er moet zijn voor de ondernemers in de sector.

De inspanningen van de sector moeten leiden tot een gemiddelde reductie van de milieubelasting naar bodem, water en lucht van:

50% in 2005;

80% in 2010.

Hierbij is noodzakelijk dat via een integrale aanpak haast wordt gemaakt met de toelating van biologische en andere milieuvriendelijkere middelen en dat het beleid hiervoor met voortvarendheid wordt geformuleerd, uitgewerkt en uitgevoerd. De belangstelling voor de biologische akkerbouw is sterk toegenomen, met name door de groeiende afzetmarkt. In 1999 zijn voor het eerst biologisch geteelde suikerbieten apart verwerkt tot biologische suiker. De consument let bij aankoop steeds meer op de herkomst en productiewijze van de producten. Steeds meer supermarktketens nemen biologische producten op in hun assortiment. In 2001 is circa 27.000 hectare landbouwgrond omgeschakeld (circa 1%). De overheid stimuleert de biologische landbouw. In de beleidsnota "Een biologische markt te winnen" streeft de minister naar 10% biologische landbouw in 2010. Helaas lijkt dat niet te gaan lukken. Innogreen probeert middels advies en producten wel om hieraan een bijdrage te leveren.

Onderzoek wees uit:

 

Milieubelasting daalt, maar minder dan vóór 2001

Tussen 2001 en 2006 zijn de emissies van meststoffen (stikstof en fosfaat), ammoniak, bestrijdingsmiddelen (oppervlaktewater) en broeikasgassen met respectievelijk 9%, 8%,  17% en 6% gedaald. De landbouw is het milieu dus minder gaan belasten. In de voorgaande periode (1995-2001) is de reductie van emissies echter veel harder gegaan, met respectievelijk 29%, 27%, 83% en 12%. Dit komt doordat in die periode effectieve en goedkope maatregelen konden worden genomen en door verplichte emissiebeperkende  maatregelen voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Voor het thema waterverbruik is geen tijdreeks beschikbaar voor de totale bijdrage van landbouw aan verdroging. Tussen 2001 en 2006 is er jaarlijks ongeveer drieduizend hectare agrarisch natuurbeheer bijgekomen. DuurzameAkkerrand.jpg. Het areaal biologische landbouw is nauwelijks toegenomen. In de periode 2001-2006 ging het van 2,1% naar 2,2%. 

DuurzameAkkerrand.jpg