Innogreen is lid van

wilde weelde logo.jpg


webshop knop.png

Online bestellen

Professionals kunnen 

de producten online bestellen.

Vraag uw inlog code aan

via info@innogreen.nl

 

Particulieren verwijzen

wij voor onze producten

naar Tuinkenner.nl

tuinkenner logo.jpg

 

 

 

 


Boomkwekerij

Boomkwekerij, de bedrijfstak van de lange adem.

De boomkwekerijsector in Nederland is zeer divers. Belangrijke gewassen zijn: coniferen, sierheesters, rozenstruiken, vaste planten en laanbomen. Een groot deel van deze producten wordt uitgevoerd. In 2004 kwam de export uit op 425 miljoen euro. Daarnaast worden veel boomkwekerijgewassen op de binnenlandse markt afgezet. Belangrijke afnemers op deze markt zijn: consumenten, gemeenten en bedrijven.

Innogreen                 onze producten klik hier

Kennisoverdracht is waar het bij ons om draait. Biologische producten en nuchtere zakelijkheid komen bij ons samen. De beste ingredienten proberen we uit, wij toetsen ze en ontwikkelen door tot realistische oplossingen en producten voor de boomkwekerijsector. Nieuwe oplossingen en producten voor uw bedrijf en het ontwikkelen van duurzame teeltmethoden, inspelen op toekomstige eisen, met de nadruk op de biologische en geïntegreerde boomteelt.

Bemesting onderzoek

Best practices bemesting levert veel informatie.

Voorjaar 2006 zijn in de Tmt-groepen (telen met toekomst) de best practices bemesting geëvalueerd. De nieuwe mestwetgeving was toen bekend. De evaluatie heeft vooral betrekking op het kalenderjaar 2005, het laatste jaar van Minas. Het betreft 4 regios, 3 in de vollegrond (Noord-Limburg (rozen), West Brabant (sierheesters) en Gelderland (laanbomen)) en 1 met containerteelt (Boskoop (sierheesters)). Eén groep met vollegrondsteelten en de groep met containerteelten hebben de enquête als groep ingevuld. De gemiddelde respons bij de overige twee groepen was 81%. De deelnemers konden vragen beantwoorden met ja, nee en ten dele.

 

Deelnemers van Telen met Toekomst hebben belangstelling voor de toepassing van langzaamwerkende meststoffen die bij aanvang van de teelt toegediend worden. In twee van de vier groepen is hier belangstelling voor. Tevens is er belangstelling voor de teelt van winterharde groenbemesters en groenstroken, hoewel de haalbaarheid en de inpasbaarheid als belemmering gezien worden.

 

Uit de enquête komt naar voren dat alle ondernemers veel belangstelling hebben voor bemesting en alle aspecten die samenhangen met de bemesting. Boomtelers zijn tot op heden slechts weinig beperkt door de mestwetgeving: men ondervond nauwelijks teeltbeperkingen binnen Minas. De nieuwe mestwetgeving brengt hier veel verandering in.

 

Bemesting heeft daardoor sterk aan belangstelling gewonnen. De publicatie Best Practices Bemesting Boom- en Vasteplantenteelt biedt telers een handvat om de bemesting binnen de randvoorwaarden van de mestwetgeving zo optimaal mogelijk uit te voeren. Bij ondernemers is er echter behoefte om de maatregelen op hun eigen bedrijf uitgevoerd te zien onder de voorwaarde van een optimale productie.

Vollegrond- en containerteeltbedrijven

Op 67% van de bedrijven wordt een bemestingsplan gemaakt, op 37% een volledig plan en op 30% wordt voor bepaalde aspecten van de bemesting een plan gemaakt. Bij alle bedrijven wordt een bemestingplan gemaakt uit interesse, hoewel een enkeling aangeeft geen interesse te hebben of een enkeling niet weet hoe het op het bedrijf toegepast zou kunnen worden. De ervaringen zijn overwegend positief. De gebruiksruimte voor stikstof of fosfaat, of voor beiden wordt op 53% van de bedrijven vooraf bepaald, op 17% wordt geen gebruiksruimte vooraf berekend. De ervaringen met het vooraf bepalen van de gebruiksruimte zijn bij twee groepen positief maar bij een andere groep negatief.

Beregenen op maat wordt op 72% van de bedrijven geheel of gedeeltelijk toegepast. Slechts 23% voert geen beregening op maat uit, bijvoorbeeld omdat op kleigrond beregenen slechts sporadisch noodzakelijk is. Een andere reden is dat met een beregening ook de noodzakelijke nutriënten aan het gewas gegeven worden (containerteelt). Het uitstellen van een beregening wegens neerslag is dan niet mogelijk.

 

53% van de bedrijven bepaalt de stikstofvoorraad in de bodem voor de kunstmestbemesting en men doet dit uit interesse voor de bemesting. Bij het uitvoeren van de bemesting deelt 63% van de bedrijven de stikstofgift na de N-bemonstering. Ongeveer de helft van de bedrijven doet dit altijd, de andere bedrijven doen dit soms. Een belangrijke reden om niet of soms de bemesting te delen, zijn de extra kosten aan arbeid die een deling met zich mee brengt. Toch wordt de gift gedeeld uit interesse voor de bemesting en zijn de ervaringen bij twee groepen positief. Ook blijkt dat bij een tweede N-bemonstering een tweede stikstofgift niet altijd nodig is omdat de bodemvoorraad al voldoende hoog is. De behoefte aan de overige nutriënten (uitgezonderd fosfaat, zie beneden) wordt door 50% van de bedrijven bepaald en deze 50% van de bedrijven let tevens op de pH van de bodem. Men vindt van de overige nutriënten alleen de hoofdelementen belangrijk.

 

Bijna alle bedrijven (90%), zorgen voor een goede afstelling van de alle apparatuur (83%) of enkele apparaten (7%) waarmee de bemesting uitgevoerd wordt. Slechts 10% doet dit niet. Met doet het uit interesse voor de bemesting, heeft er goede ervaringen mee en vindt het belangrijk voor een goede productie. De volgende maartegel is nauw verwant aan het afstellen van de apparatuur, nl. het afstemmen van de dosering op de samenstelling van de meststof. Deze maatregel wordt door 76% van de bedrijven toegepast, volledig (73%) of gedeeltelijk (3%).

Vollegrond

De fosfaatvoorraad en daarmee de fosfaatbemesting wordt bij 43% van de bedrijven bepaald en men doet dit uit interesse. De ervaringen in twee groepen zijn positief. De meeste bedrijven (86%) maakt afspraken met de mestleverancier over de te leveren producten en de samenstelling ervan. Bij twee groepen zijn de ervaringen positief en bij de derde groep is belangstelling om hier meer informatie over te krijgen.

Groenbemesters worden door 86% van de bedrijven geteeld en in alle drie groepen zijn de ervaringen positief. Twee groepen geven aan groenbemesters te telen uit interesse, 1 groep geeft aan dat het verplicht is en in 1 groep wordt de teelt van groenbemesters te duur gevonden. Als belemmering komt naar voren dat de grond te lang nat blijft bij de teelt van groenbemesters.

De teeltmaatregel met een score van 100% is de handhaving of herstellen van de bodemstructuur. Slechts 5% doet dit ten dele, de overige 95% doet er alles aan om de bodemstructuur te herstellen en of te bevorderen. In alle drie de groepen zijn de ervaringen positief en tevens is er belangstelling binnen één groep om hier (nog) meer aan te doen.

Ongeveer de helft van de bedrijven geeft aan dat het een schatting maakt van de minerale stikstofvoorraad in de bodem aan het begin van het groeiseizoen. De ervaringen zijn in alle drie de groepen positief, maar het grote aantal percelen wordt als een belemmering benoemd. Bijna 60% van de bedrijven vervangt drijfmest door stalmest, 29% van de bedrijven geheel, 29% gedeeltelijk. Met doet dit uit interesse. De ervaringen zijn positief maar er wordt tevens opgemerkt dat het niet altijd van toepassing is. Wel wordt de mest door 76% altijd en door 10% van de bedrijven gedeeltelijk emissiearm toegediend.

Containerteeltbedrijven

Op 67% van de containerteeltbedrijven wordt 1 of meerdere malen de stikstofconcentratie in het waterbassin gemeten en de bemesting wordt afgestemd op de gevonden resultaten. Deze analyses worden ook gebruikt om de pH te sturen voor de juiste groeiomstandigheden, 67%. Niet alle bedrijven doen dat altijd, 56% doet het wel regelmatig. Als een belemmering voor deze maatregel wordt genoemd dat deze alleen mogelijk is bij het gebruik van vloeibare meststoffen.

 

Innogreen heeft een prima assortiment organische meststoffen en bodemverbeteraars.

Advies en bemonstering behoren natuurlijk ook tot de mogelijkheden.

Lees meer over onze producten!