Innogreen is lid van

wilde weelde logo.jpg


webshop knop.png

Online bestellen

Professionals kunnen 

de producten online bestellen.

Vraag uw inlog code aan

via info@innogreen.nl

 

Particulieren verwijzen

wij voor onze producten

naar Tuinkenner.nl

tuinkenner logo.jpg

 

 

 

 


Fruitteelt

Fruittelers nu en in de toekomst onze producten klik hier


Areaal en sectorinformatie algemeen.


Areaal fruitteelt neemt weer af

De oppervlakte fruitteelt is in 2010 met 114 hectare afgenomen naar 19,5 duizend hectare. Dit is een afname van bijna een procent ten opzichte van 2009. Sinds 2006 steeg het fruitteeltareaal drie jaar op rij. Het areaal perenteelt en kleinfruit steeg en daarentegen daalde de oppervlakte appels fors. Dit blijkt uit de voorlopige uitkomsten van de Landbouwtelling 2010.

Fruitteelt oppevl.gif

 

 De belangrijkste fruitteeltgebieden liggen in de provincies Gelderland (Betuwe), Zeeland, Utrecht, Limburg en Flevoland. Daarnaast zijn er regionale concentratiegebieden in West Friesland, Zuid Holland en Brabant.

In principe streeft de fruitteeltsector naar duurzame oplossingen binnen de geïntegreerde teelt.

De Nederlandse fruitteelt heeft reeds sinds de jaren 70 ervaring met geïntegreerde teelttechnieken. Toch kampt de fruitteelt in toenemende mate met gebrek aan adequate mogelijkheden ter bestrijding van ziekten en plagen.

Er valt een vierdeling te maken van landbouwkundige knelpunten:

1. Knelpunten op te lossen via een reguliere toelating.

2. Knelpunten (tijdelijk) op te lossen via een vrijstelling.

3. Knelpunten aan te pakken via fundamenteel, strategisch of praktijkonderzoek en

4. Knelpunten die niet binnen aanzienlijke tijd op te lossen zijn en waar geen onderzoek naar is.

Knelpunten kunnen echter van categorie wisselen in de loop van tijd. De acute landbouwkundige knelpunten, die door gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (gedeeltelijk) op te lossen zouden zijn, vallend onder 1 en 2, zijn benoemd in bijlage: 1. Deze zogenaamde knelpuntenlijst is echter dynamisch en dient gezien te worden als een momentopname. Samen met overheidsinstanties en de fabrikanten wordt gewerkt aan korte termijn oplossingen van deze knelpunten, voor zover de gestelde criteria dat toelaten, middels reguliere toelatingen dan wel tijdelijke vrijstellingen. Knelpunten in categorie 3 zijn in de regel niet op korte termijn op te lossen zijn omdat verder onderzoek noodzakelijk is. Deze knelpunten staan echter niet lager op de prioriteitenlijst voor aandacht. De knelpunten zijn ontstaan om diverse redenen waarvan een sterk gereduceerd middelenpakket een belangrijke oorzaak is. Bij het oplossen van de knelpunten spelen de volgende punten. Ondanks de stimuleringsregeling voor de biologische sector blijft het biologische fruitareaal sterk achter op de overheidsdoelstelling van 5% en speelt dus bepaald geen voortrekkersrol. Voornamelijk teelttechnische barrières zijn hier debet aan. Deze kunnen gedeeltelijk worden opgelost door beschikbaarheid duurzame rassen, een verruiming van middelenpakket (hoe vreemd dat mogelijk ook klinkt), uitbreiding marktpotentieel en kennisnetwerk.

De drastische sanering van middelen heeft naast milieuwinst ook zeker negatieve effecten gehad op gewasgezondheid en uitbouw naar een geïntegreerde teelt. Door sterke inkrimping van het chemische middelenpakket bestaat een groter gevaar voor verminderde werking en resistentieopbouw.

Reden temeer om serieus naar alternatieve middelen te kijken en proeven op te zetten.

Onze producten

Nieuws:

Yucca-extract werkt goed tegen schurft in appelteelt

11 jul 2006

Onderdeel: Praktijkonderzoek Plant en Omgeving

Nummer: 2006 - 10

Onderzoek van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) van Wageningen UR heeft aangetoond dat Yucca-extract effectief is voor de bestrijding van schurft in de appelteelt. Het extract werkt zowel preventief als curatief. De vinding is daarmee een belangrijke doorbraak voor de biologische appelteelt. Ook de reguliere teelt heeft belang bij de vinding, omdat het gebruik van het extract waarschijnlijk de noodzaak vermindert van chemische bestrijding van schurft, de belangrijkste ziekte in de appelteelt.

 PPO werkt met een aantal Europese partners intensief aan duurzame bestrijding van schurft in de biologische appelteelt. Appelschurft wordt veroorzaakt door een schimmel (Venturia inaequalis). De ziekte slaat vooral toe onder koele, regenachtige omstandigheden in het voorjaar. Schurft is van groot economisch belang in alle gebieden waar appels worden geteeld. De ziekte veroorzaakt directe schade door vlekken op de appels, die daarmee praktisch onverkoopbaar worden. Daarnaast ontstaat ook indirecte schade door vroegtijdige bladval, waardoor de vitaliteit van de bomen afneemt.

 De onderzoekers bestudeerden de werking van Yucca-extracten in het laboratorium én in de boomgaard. Bij onderzoek met appelzaailingen in het laboratorium, vonden de onderzoekers een preventieve én een curatieve werking van het extract. Het extract werkt preventief doordat het de kieming van de schimmelsporen volledig remt. De schimmel kan daardoor de planten niet infecteren. Tot minstens een dag na infectie met de schimmel werkt het extract ook curatief.

 In een boomgaard van PPO in Randwijk en in een boomgaard in Denemarken bleek het extract ook in de praktijk veelbelovend. De werking was even goed als die van een lage dosering koper, een van de middelen waarvan veel biologische telers in Europa nu nog afhankelijk van zijn. Zij kunnen schurft alleen tegengaan door behandelingen met koper, zwavel en kalkzwavel. Koper is in Nederland echter al niet meer toegestaan en de Europese Commissie heeft besloten dat het gebruik van koper in heel Europa zal worden beëindigd.

 Dit onderzoek vond plaats in het EU-project Repco (project nr. 501452), dat staat voor "Replacement of copper in organic production of grapevine and apple in Europe", dat deels gefinancierd wordt door het 6de Kaderprogramma van de Europese Commissie. Het doel van het project is om alternatieven te vinden voor koper in de biologische teelt van druiven en appels.

Project begeleider: Danièle Tissot Boireau (daniele.tissot@ece.eu.int).
Projectcoördinator: J. Köhl (jurgen.kohl@wur.nl).

Innogreen heeft al enige jaren het product Yuccaflow  als uitvloeier in het pakket.

Dit product bestaat uit Yucca extract en wordt gebruikt bij het spuiten met fungiciden om vruchtverruwing tegen te gaan en een ongunstig oppervlakte klimaat te creëren voor schimmels. Zie Yuccaflow

Ook worden onze algen veelvuldig toegepast in de fruitteelt, zie Spovit.

fruitteelt start.jpg