Innogreen is lid van

wilde weelde logo.jpg


webshop knop.png

Online bestellen

Professionals kunnen 

de producten online bestellen.

Vraag uw inlog code aan

via info@innogreen.nl

 

Particulieren verwijzen

wij voor onze producten

naar Tuinkenner.nl

tuinkenner logo.jpg

 

 

 

 


Gemeenten & groen

 

De groene stad                              onze producten   ronde-website-knop-groen.png

Innogreen voorziet gemeenten van adviezen en producten ten aanzien van duurzaam beheer van het groen in de openbare ruimte, van aan- en verplant tot renovatie, van plantsoen tot voetbalveld. Innogreen heeft NL greenlabel A+ voor haar producten om dit te onderstrepen. Meer weten, of een vrijblijvende afspraak? mail naar: kok@innogreen.nl

pdf-icon.png lees hier meer

 

Aan- en verplant van bomen, adviesrapporten over bodem en voeding, onderhoud van openbaargroen, voetbalvelden bemesting, bemonstering, bodemverbetering,
biologische bestrijding

Advies bemesting en bodemverbetering   pdf-icon.png

Groen in de openbare ruimte aanleg en onderhoud

Algemene richtlijnen voor het gebruik van organische bodemverbeteraars, bodemleven-activators en meststoffen. In de dagelijkse praktijk moet in projecten vaak snel geschakeld worden, waarbij de bodemkwaliteit, aanwezige nutriënten in de bodem etc. niet altijd gemeten (kunnen) worden. Teneinde toch op verantwoorde wijze de bodem te verbeteren en te bemesten heeft Innogreen VOF een document opgesteld wat in dergelijke gevallen als leidraad kan worden gebruikt.

De eigenschappen van de bodem worden bepaald door de grondsoort, bodemopbouw, vochtconditie, de zuurgraad, de voedselrijkdom en het humusgehalte. Elk van deze factoren kunnen hun invloed hebben op de planten en bomen die er groeien.  Onze producten klik hier.

Ook zijn we dealer van naturlijk afbreekbare bioplastic systemen voor boomverankering en drainageslang klik hier

 

Geschiedenis sportvelden.

Van oudsher wordt gras traditioneel bemest met kunstmest. Helaas komt dit de bodemstructuur niet ten goede. Daarbij vindt er deels uitspoeling plaats. Meestal zijn sportvelden voorzien van een drainage systeem dat rechtstreeks uitkomt op omringende watergangen. De uitgespoelde nitraten, fosfaten en kali komen dan ook rechtstreeks hierin terecht, met  milieuschade tot gevolg. In de akkerbouw en bij het melkveebedrijf heeft men al te maken met normeringen omtrent deze uitspoeling, met daaraan gekoppeld de maximaal te strooien hoeveelheden bemesting. Het gebruik van minerale voedingszouten levert verder een lui gras met veel lengtegroei, maar weinig zodevorming en geen goede opbouw van structuur en bodemleven. Gevolg; meer onderhoudswerk noodzakelijk en snellere renovatie.

Met duurzaam beheer, het uitstippelen van een plan en het juist omgaan met de situatie ter plaatse levert een beter sportveld op met in de aanvang een hogere kostenpost ten aanzien van bemesting en bodem, maar op termijn minder onderhoud en minder renovaties, kortom kostenbesparing gekoppeld aan milieuwinst en imago verbetering.

Duurzaam beheer.

Duurzaam sport/golf beheer begint bij anders denken over het terrein beheer als geheel en met een meerjaren beleidsplan.

Tot dusver wordt er vooral gekeken naar de korte termijn en wordt er gereageerd op de omstandigheden. Bemesting is vaak een sluitpost in de begroting.

Helaas zouden we willen zeggen, want met een goed doordacht plan voor de lange termijn kunnen veel kosten worden bespaard…

In de huidige situatie worden de kosten voor renovatie/herstelwerkzaamheden vaak niet meegenomen, maar wordt er, wanneer er zich problemen voor doen, extra geld vrijgemaakt voor vaak dure reparatie/renovatie trajecten.

 

Laten we eens terug gaan naar de basis van waar het allemaal om te doen is.

Een goed stevig grasveld, met diepe beworteling een stevige zode en jaarrond goed bespeelbaar. Om dit te  bereiken is een goede bodemopbouw  nodig  met goede groeiomstandigheden voor het gras;

-           een goed ontwikkeld bodemleven

-           een goede luchtwater huishouding

-           voldoende organische stof in de bodem

-           de juiste voeding op het juiste tijdstip

 

Voldoen we aan deze waarde, dan is er weinig renovatie nodig en gaan de velden veel langer mee, kortom kosten besparend. De duurdere meststoffen zijn dus over het verloop van een aantal jaren in de algemene onderhoudskosten  goedkoper door besparingen op een ander vlakken. Als extra: een veel betere grasmat en milieuwinst door een lager gebruik van nitraat en fosfaat en nauwelijks uitspoeling.

 

  Zichtbare effecten zijn

- een rustigere groei met minder maaipieken

     - gezoHerschaalde kopie van graswortels.jpgndere en diepere beworteling

     - een hogere droogte tolerantie

     - beter uitstoeling en vestiging van het gras

     - hogere weerstand tegen schimmels en insecten

     - verbetering van de lucht waterhuishouding

 

Referenties

Bijvoorbeeld de gemeente Noord Beveland en Golfpark de efteling

Hier vindt duurzaam beheer plaats. Resultaat:  goede, het hele jaar door, bespeelbare gras en weinig renovatiekosten. We vertellen u daar graag meer over.

                Plan van aanpak:

Allereerst wordt er bemonstert en wordt er een profiel gestoken. Indien daar aanleiding toe is wordt ook de verdichting gemeten. Aan de hand daarvan wordt er een plan van aanpak opgesteld. Dit wordt besproken en er worden ijkpunten in opgenomen. Er wordt een kostenplan gemaakt voor 3 jaar (offerte). Tijdens het seizoen vinden er een aantal gezamenlijke veldinspecties plaats en wordter (zonodig) bijgestuurd.

Een aantal producten:

Sporveldenmix: NPK 9-4-6 + 4 MgO,  De allrounder voor jaarrond gebruik                  

Beendermeel extra: NPK 4-25-0,  bij aanleg en doorzaai voor extra beworteling                                  

Snelmix: NPK 16-3-6 +3 MgO, voor de opstart in het voojaar

BioBodem®:  Enting van bodemleven. Stimuleert de bodem en de bodemstructuur. Vergroot de opname van voedingsstoffen en geeft een gezondere wortel.

VaBomix 2: Najaarsbemesting voor een sterker grasveld de winter door.

Yuccaflow:  Uitvloeier en wettingagent

Graszaad: Diverse zaadmengsels van Innoseeds

Opmerking: In ons pakket bevinden zich ook diverse Vloeibare meststoffen.

               Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakings gesprek:  info@innogreen.nl of kok@innogreen.nl

 

golfbaan start.jpg